ارائه محصولات ریزپردازان با دو سال ضمانت و امکان افزایش مدت گارانتی با پرداخت ۵% قیمت هر دستگاه به ازای هر سال اضافی به صورت نامحدود انجام می شود.